هوالباقی......................

انا لله وانا الیه راجعون

خسروابراهیمی ،مارگیر معروف خراسان جنوبی وبزرگ خاندان ابراهیمی وپدربزرگ عزیزمان عمر عزیزیشان را به شما عزیزان بخشیده اند.

اکنون از شما هم شهریان وهم روستاییان وتمام کسانی که که مارا در این مصیبت یاری رسانده کمال تشکر را داریم وازخداوند برای شما طلب خیر ومغفرت داریم.

اجرکم عندالله

شادروان خسرو ابراهیمی

منبع : روستای سرمستی |هوالباقی
برچسب ها :